St. RWG

De St. RWG is voortgekomen uit de St. Rotary Waterprojecten. Sinds juni 2020 is daaraan toegevoegd “gezondheidszorg projecten”.
Het doel van St. RWG is het werven van fondsen voor waterprojecten, sanitaire voorzieningen en gezondheidszorg projecten in Indonesië. Dit geschiedt onder meer door het incasseren, beheren en uitkeren van gelden bijeengebracht door Rotary Clubs of door derden.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 64744809 en heeft ANBl­status. RSIN / fiscaalnummer: 855813519.
Website: www.rotarywaterengezondheidszorgprojecten.nl St. RWG is bereikbaar via mobiel: 06 2503 2312 en e-mail: delfosblusse@planet.nl.
Bankrekening: NL86 RABO 0199909105.

St. RWG werkt nauw samen met de Rotary Interland Commissie Nederland-Indonesië.

BESTUUR

Voorzitter: De heer Karst Jan Hoogsteen, wonende in Gasselte, leiding en techniek.

Secr./Penningmeester: De heer Niek Delfos, wonende in Delden, lid RC Enschede, fondswerving.

Lid: De heer Rob Wiranto, wonende in Enschede, lid RC Almelo, contacten met Indonesië.

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurslidmaatschap. Gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Financiën

In de bijlage 1 bevinden zich de jaarrekening van 1 juli 2021 t/m 30 juni 2022 en de begroting voor het Rotary jaar 1 juli 2022 t/m 30 juni 2023.

b

Bijlage 1: Jaarrekening

b

Bijlage 1: Begroting

Werkwijze

St. RWG is eigenlijk een faciliterend bedrijf, waardoor projecten die te duur zijn voor één RC toch  kunnen worden gerealiseerd. Kennis en ervaring bij de realisatie van projecten in Indonesië blijven zo ook bewaard.

Nu Indonesië meer dan 75 jaar zelfstandig is kan hulp alleen worden gerealiseerd als zij zelf  betrokken zijn bij de voorbereiding en uitvoering van de projecten. Of anders gezegd kan Nederland vooral helpen met kennis en financiële hulp. In de praktijk is gebleken dat het bij de uitvoering van projecten belangrijk is te beschikken over een deskundige en onafhankelijke controleur ter plaatse. 

Projecten

Waterprojecten
St. Rotary Waterprojecten is in 2012 opgericht en heeft in de periode tot 15 juli 2020 bij vijf desa’s
voor in totaal 42.000 inwoners schoon water en sanitaire voorzieningen gerealiseerd. Zie bijlage 3.
Momenteel wordt de mogelijkheid van een waterproject in Biak onderzocht.

Lepra zorgproject
Lepra is een ernstige ziekte die, indien niet behandeld, leidt tot verminkingen, blindheid en nog andere ernstige complicaties. Daarbij komt dat de ziekte besmettelijk is, hetgeen tot gevolg heeft dat patiënten uit desa’s worden verstoten. Indonesië heeft op India na de meeste leprozen in de wereld.
De leprastichting heeft een kantoor in Yakarta. Er werken 58 mensen bij de Leprastichting verspreid
over Indonesië, waarvan zes artsen. De laatste jaren is veel gedaan om de huisartsen te onderrichten
in het vroegtijdig herkennen van lepra en van het belang dat te rapporteren. Patiënten ontvangen
medicatie en reeds na 3 dagen zijn zij niet meer besmettelijk. Het probleem is dat de medicijnen 6 tot 12 maanden dagelijks moeten worden geslikt en dat mogelijke complicaties tijdig worden onderkend. Ook is het belangrijk dat de patiënten normaal blijven functioneren in de gemeenschap.
Uniek is dat gelijktijdig de ziekte Lymfatische Filariasis (Olifantenziekte) wordt behandeld.
Ons project betreft zorggroepen die zorgen dat de medicijnen worden geslikt, complicaties worden
gesignaleerd, patiënten volwaardig in de bevolking meedoen en zo mogelijk werk verrichten. Het is
eigenlijk een soort thuiszorg met als doel dat er weer toekomst is voor de patiënten. De dokters en
overige medewerkers doen zaken met dorpshoofden, onderwijzers en religieuze leiders, omdat die de dienst uitmaken in de desa’s. Zie ook bijlage 2.

Project Pelkrim Dak
Het Christelijk tehuis voor oude vrouwen in Magelang behoeft groot onderhoud. Dit is inmiddels met
financiële hulp van een lndonesische donor en van St. RWG voor wat betreft het interieur en het hek
gerealiseerd. Nu moet alleen nog het dak worden vernieuwd. Kosten € 21.000.-. Zie ook de begroting
bijlage 1.

Housing Project
RC Yogya Tugu heeft reeds huisjes voor arme mensen in de omgeving van Yogyakarta gebouwd en heeft St. RWG gevraagd om steun voor dit project. St. RWG is daartoe bereid en wil dat doen steeds in series van vijf huisjes, hetgeen ca.€ 12.500.- per serie gaat kosten. Inmiddels is de eerste serie gebouwd. St. RWG wil nu de tweede serie gaan financieren. Zie ook de begroting in bijlage 1.

b

Bijlage 2: Lepra zorgproject

Rotarians help mee!

Evenals vorig jaar was de fondswerving uiterst moeizaam.
Dit moet beter anders komt de continuiteit in gevaar.

Daarom Nederlandse RC’s laat je van je beste kant zien. Meldt ook bedrijven en instellingen die bij willen dragen voor goede doelen. leder bedrag groot of klein is welkom.
Bankrekeningnummer St. RWG: NL86 RABO 0199 9091 05