St. RWG

De St. RWG is voortgekomen uit de St. Rotary Waterprojecten. Sinds juni 2020 is daaraan toegevoegd “gezondheidszorg projecten”.
Het doel zoals vermeld in art. 2 van de Statuten luidt:

1. De stichting heeft ten doel het werven van fondsen voor internationale waterprojecten, sanitaire voorzieningen en gezondheidszorg projecten in Indonesië,
2. De stichting tracht haar doel te bereiken door onder meer het incasseren, beherenen uitkeren van gelden bijeengebracht door Rotary Clubs of door derden.
3. Het aan het doel dienstbare vermogen wordt gevormd door subsidies, giften, legaten, hetgeen door erfstelling wordt verkregen, alsmede andere baten.
4. De stichting dient een algemeen belang, heeft geen winstoogmerk en houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig, is voor de verwezenlijking van het doel van de stichting.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 64744809 en heeft ANBl­status. RSIN / fiscaalnummer: 855813519. St. RWG is een “kleine ANBI”.
Website: www.rotarywaterengezondheidszorgprojecten.nl St. RWG is bereikbaar via mobiel: 06 2503 2312 en e-mail: delfosblusse@planet.nl.
Bankrekening: NL28 ABNA 0529 3239 15.

St. RWG werkt nauw samen met de Rotary Interland Commissie Nederland-Indonesië.

BESTUUR

 

Voorzitter: De heer G.L.A. de Bruijn (Gillis), wonende in Delden, Lid van RC Delden-Borne, Leiding

Secr./Penningmeester: De heer Niek Delfos, wonende in Delden, lid RC Enschede, fondswerving en financieel beheer.

Lid: De heer Rob Wiranto, wonende in Enschede, lid RC Almelo, contacten met Indonesië.

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurslidmaatschap. Gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Financiën

In de bijlage 1 bevinden zich de jaarrekening van 1 juli 2022 t/m 30 juni 2023 en de begroting voor het Rotary jaar 1 juli 2023 t/m 30 juni 2024.

b

Bijlage 1: Jaarrekening

b

Bijlage 1: Begroting

Werkwijze

Rotary kent zeven “Areas of Focus” voor goede doelen. In dit kader beperkt St. RWG zich tot goede doelen voor “Preventie en behandeling van ziekten” en “Water en sanitaire voorzieningen” in Indonesië.
St. RWG is eigenlijk een faciliterend bedrijf, waardoor projecten die te duur zijn voor één RC toch kunnen worden gerealiseerd. Kennis en ervaring opgedaan met de realisatie van projecten in Indonesië blijven zo ook bewaard.

Nu Indonesië meer dan 75 jaar zelfstandig is, kan hulp alleen worden gerealiseerd als zij zelf betrokken zijn bij de voorbereiding en uitvoering van projecten. Of anders gezegd kan Rotary Nederland vooral helpen met kennis en financiële hulp. In de praktijk is gebleken dat het bij de realisatie van projecten belangrijk is te beschikken over een deskundige en onafhankelijke controleur ter plaatse.
Momenteel wordt nauw samen gewerkt met de RC Yogya Tugu in Yogyakarta. Het Leprazorg project wordt uitgevoerd door de Leprastichting.

St.RWG houdt zich vooral bezig met fondswerving voor goedgekeurde projecten in Indonesië en de controle op de uitvoering.
Donateurs worden regelmatig ingelicht over de besteding en realisatie van het project waaraan werd bijgedragen.

 

Projecten

Waterprojecten
In 2011, tijdens de Indonesië dag in Bronbeek, heeft de Interland Commissie Nederland-Indonesië het water en sanitaire project Bandung Barat gepresenteerd en de Rotary clubs in Nederland opgeroepen de krachten te bundelen om dit project te steunen en samen te realiseren.

Reeds in 2012 kreeg de eerste kampong  schoon water en sanitaire voorzieningen. De uitvoering geschiedde door INOWA, een dochter van de Drentsche Waterleiding Mij. Toen INOWA werd opgeheven en om de continuïteit te waarborgen werd de Stichting Rotary Water opgericht.

Inmiddels was gebleken dat om duurzaamheid te bevorderen het nodig is om inwoners lessen te geven in hygiëne, onderhoud en financieel beheer. Getracht is in samenwerking met de indonesische 

semi-overheid instelling Desa Emas dit te realiseren. Dit heeft niet geleid tot het gewenste resultaat.

Uiteindelijk is het gelukt om in de periode van 2012 tot 15 juli 2020 bij vijf desa’s voor 42.000 inwoners schoon water en sanitaire voorzieningen te realiseren. Aan dit project hebben 18 Nederlandse Rotary clubs deelgenomen, alsmede Aqua for All, WMD, Simavi, Made Blue en de Dutch Millennium Foundation.

Indien men meer hierover wil weten kan men bij de St. RWG uitgebreide informatie krijgen.

 

Grote waterprojecten zijn complex en alleen uit te voeren als ter plekke water-technisch en betrouwbaar toezicht aanwezig is. Lokale autoriteiten moeten bereid zijn om personeel op te leiden in onderhoud, financieel beheer en hygiëne. Daarom beperkt St.RWG zich tot kleine waterprojecten, zoals op Biak. (Zie bijlage 1 Jaarrekening en Begroting).

Lepra zorgproject
Lepra is een ernstige ziekte die, niet behandeld, leidt tot verminkingen, blindheid en nog andere complicaties. Daarbij komt dat de ziekte zeer besmettelijk is en dat de incubatietijd twee tot vijf jaren is. Zolang mensen geen symptomen hebben, besmetten zij onbewust anderen. In Indonesië is de (meestal uitgebreide) familie de basis van de samenleving. Een Lepra patiënt is dus gauw een “Hot Spot”. Dit heeft tot gevolg dat Leprapatiënten uit de desa worden verstoten.

De Leprastichting met ANBI-status is gevestigd in Amsterdam en is opgericht in 1967. Nu is de Leprastichting actief bij de bestrijding van Lepra over de gehele wereld met als doel “No Leprosy Remains” of anders gezegd “Lepra de wereld uit”.

Momenteel heeft Indonesië na India de meeste Lepra patiënten.

De Leprastichting heeft een kantoor in Yakarta. Er werken 58 mensen, waarvan zes artsen, verspreid over Indonesië. Er is veel gedaan om de huisartsen te onderrichten in het vroegtijdig herkennen van lepra en van het belang dat te rapporteren. De Leprastichting zorgt dat patiënten medicatie krijgen en na 3 dagen slikken niet meer besmettelijk zijn. Het probleem is dat om de ziekte te stoppen de medicatie 6 tot 12 maanden dagelijks worden geslikt en dat mogelijke complicaties tijdig worden onderkend. Ook de contacten van de patiënt krijgen medicatie om te voorkomen dat zij lepra krijgen.

Voorts, is het belangrijk dat patiënten, die niet meer besmettelijk zijn, normaal blijven functioneren in de gemeenschap.

Het Leprazorg project in Indonesië betreft zorggroepen die zorgen dat medicijnen worden geslikt, complicaties tijdig worden gesignaleerd, patiënten volwaardig in de bevolking meedoen en zo mogelijk werk verrichten. Het is eigenlijk een soort thuiszorg met als doel dat er weer een toekomst is voor de patiënten en dat besmettingen zo veel mogelijk worden voorkomen. De dokters en overige medewerkers doen zaken met dorpshoofden, onderwijzers en religieuze leiders, omdat die de dienst uitmaken in de desa’s.

St. RWG. heeft sedert 2021 dit project mede gefinancierd in Oost Indonesië en heeft de intentie dit uitzonderlijk goede en betrouwbaar uitvoerbaar project te blijven steunen met een halfjaarlijkse bijdrage van € 10.000.-

Voor het eerst vond de zorg voor lepra patiënten samen met de zorg voor patiënten met Lymfatische Filariasis (Olifant ziekte). Voor de bereikte resultaten verwijzen wij naar de bijlage 2.

Project Pelkrim Dak
Dit project betreft het Christelik tehuis voor oude vrouwen in Magelang. dit tehuis behoeft  groot onderhoud. Inmiddels zijn binnen de muren hersteld door een Indonesische donateur en heeft St.RWG de badkamers en wc’s vernieuwd, alsmede de wasplaats van een dak en een fatsoenlijke vloer voorzien. Ook zijn in de keuken kastjes aangebracht. Nu moet het dak nog worden vernieuwd. Kosten € 23.200- . Het was de bedoeling dit project uit te voeren in het vorige Rotary jaar, maar omdat de regentijd 2 maanden langer duurde zal pas in juli 2023 kunnen worden begonnen.

Housing Project
RC Yogya Tugu heeft in de omgeving van  Yogyakarta huisjes voor arme mensen gebouwd en heeft St.RWG. gevraagd om steun voor dit project. Inmiddels heeft St.RWG.een serie van 5 huisjes gefinancierd. Deze zijn gebouwd door leden van de RC Yogya Tugu en RC Walet Kebumen, alsmede door de bewoners en met hulp van het Indonesische leger.

Indien de nodige fondsen voor dit project kunnen worden verkregen wil St. RWG. een tweede serie van 5 huisjes financieren

 

Project Biak
Dit zijn kleine water en gezondheidszorg projecten op het eiland Biak Papua. Een van die projecten is een bedrijf voor hydrocultuur bouwen om groente te kweken voor de bevolking van de kampong Sundey. Voor bijzonderheden wordt verwezen naar bijlage 1 Begroting Jaarrekening en Begroting.

b

Bijlage 2: Lepra zorgproject

Rotarians help mee!

Evenals vorig jaar was de fondswerving uiterst moeizaam.
Dit moet beter anders komt de continuiteit in gevaar.

Daarom Nederlandse RC’s laat je van je beste kant zien. Meldt ook bedrijven en instellingen die bij willen dragen voor goede doelen. leder bedrag groot of klein is welkom.
Bankrekeningnummer St. RWG: NL28 ABNA 0529 3239 15