Selecteer een pagina
St. RW
R

Doel

Fondswerving en het incasseren, beheren en uitkeren van gelden bijeengebracht door Rotary Clubs of door derden in het kader van fondswerving voor internationale waterprojecten, sanitaire voorzieningen en aanverwante activiteiten.

Beleid

Het beleid van de stichting is er op gericht fondsen te werven en te beheren voor substantiële Internationale Rotary waterprojecten. Dit sluit aan bij het streven van de Rotary Foundation (Evanston) om gezamenlijk grote internationale projecten van tenminste  $ 30.000.- te realiseren. De fondsen worden besteed voor de realisatie van het Rotary waterproject, waarvoor ze zijn gedoneerd.

Activiteiten

Het Rotary Waterproject Bandung Barat is momenteel het enige project. Het doel is schoon water en sanitaire voorzieningen voor meer dan 100.000 mensen, woonachtig ten westen (= Barat) van Bandung op Java (Indonesië) te realiseren in de periode 2011-2022. Dit grote project bestaat uit 13 deelprojecten. Vijf deelprojecten zijn inmiddels gerealiseerd. Dit betekent dat 42.000 mensen nu de gewenste voorzieningen hebben gekregen. Het zesde deelproject (Jatimekar) is in uitvoering. Een begin is gemaakt met onderwijs in hygiëne, onderhoud en financieel beheer.

Financien

De jaarrekening 1 juli 2017 t/m 30 juni 2018 is vermeld in de bijlage. De boeken zijn gecontroleerd en in orde bevonden op 23 augustus 2018 door de kascommissie bestaande uit een lid van de RC Rijssen en een lid van de RC Enschede Noord. De begroting van het Rotary jaar 2018/2019 is eveneens als bijlage gevoegd.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit minimaal drie leden. Bestuursleden kunnen slechts zijn Rotaryleden. Het aantal leden wordt door het bestuur bepaald. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurslidmaatschap. Gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Karst Jan Hoogsteen

Voorzitter

de heer Karst Jan Hoogsteen. Wonende in Gasselte. Lid van RC Zuidlaren-Anloo.

Niek Delfos

Secretaris / penningmeester

de heer Niek Delfos.
Wonende in Delden.
Lid van RC Enschede.

R.I. Wiranto & S.J. G. Litaay

Leden

de heer R.I. Wiranto
Wonende in Almelo.
Lid van RC Almelo.


de heer S.J.G. Litaay
Wonende in Leiden
Lid van RC Almelo

Stichting Rotary Waterprojecten

De Stichting Rotary Waterprojecten is opgericht op 11 december 2015. ANBI-status sinds 1 januari 2016.
RSIN / fiscaalnummer: 855813519.
Statutaire zetel: Enschede.
Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64744809.
Internetadres: www.rotarywaterprojecten.nl
Postadres: Hooijerinksplein 2, 7491 DP Delden. Tel.: 074-3763272. E-mail: delfosblusse@planet.nl.
Boekjaar: van 1 juli tot en met 30 juni.
Bankrekening Stichting Rotary Waterprojecten: NL28 ABNA 0529 3239 15. BIC nr: ABNANL2A.
Stortingen voor Rotary project Bandung Barat onder vermelding van “Bandung Barat”.

Bijlage 2: Financiën

Jaarrekening 2017/2018
Begroting 2018/2019